የተከበረችዋ ፍርድ ቤቷ!

በየትም አገር ቢሆን ፍርድ ቤት ይከበራል፡፡ ይህ የፍርድ ቤት ክብር ጉዳይ ለብዙ ሰዎች ምቾት አይሰጣቸውም፡፡ በተለይ በኛ ሀገር አብዛኛው ሰው የፍርድ ቤት ክብርን የሚያይዘው ከፍርሀት ጋር ነው፡፡ ሆኖም ፍርድ ቤቱ በወጉና በስርዓቱ ዳኝነቱን እንዲያከናውን ሊከበር እንጂ ሊፈራ አይገባውም፡፡ ይኸው የፍርድ ቤት ክብር ተምሳሌታዊ በሆነ መልኩ ከሚገለጽበቸው መንገዶች አንዱ በክርክር ወቅት ፍርድ ቤት የሚጠራበት የአክብሮት ስያሜ… Read More የተከበረችዋ ፍርድ ቤቷ!

ለማነው የተወሰነው?

የሰበር መ/ቁ 38506 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም ዳኞች፡- ሂሩት መለሰ ተሻገር ገ/ሥላሴ ታፈሰ ይርጋ አልማው ወሌ ዓሊ መሐመድ አመልካች፡- 1. አቶ አማኑኤል ነጋሪ 2. ወ/ሮ ማርታ ነጋሪ      ጠ/ጌታቸው ዲኪ 3. አቶ ዳንኤል ነጋሪ ተጠሪ፡- 1. የአ/አበባ ከተማ አስተዳደር ነ/ፈጅ ማህለት ዳዊት ቀረቡ 2. ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ ቀበሌ 14 መስተዳድር የቀረበ የለም 3. አቶ ዘላለም… Read More ለማነው የተወሰነው?