ሚዛናዊ የግብረ ስጋ ግንኙነት (አስገራሚ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች #3)

ለመሆኑ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ከህግ አንፃር የተፈቀደው የግብረ ስጋ ግንኙነት አቅጣጫ (position) የትኛው ነው? በዶ እና ሞ (Doe Vs. Moe) መካከል በአሜሪካ ማሳቹሴትስ ግዛት የተካሄደ የይግባኝ ክርክር እና ውሳኔ ለዚህ ምላሽ የሚሰጥ ይመስላል፡፡ በመዝገቡ ላይ ይግባኝ ባይ የሆነው ግለሰብ “ፍቅረኛዬ የግብረስጋ ግንኙነት ስናደርግ ተገቢና ተስማሚ ያልሆነ አቅጣጫ እንድንጠቀም በማድረግ /በግልፅ አስገደደችኝ ባይልም ወትውታና ገፋፍታ… Read More ሚዛናዊ የግብረ ስጋ ግንኙነት (አስገራሚ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች #3)

በዓለም አጭሩ የፍርድ ቤት ውሳኔ!

በአሜሪካ በዴኒ እና ራዳር ኢንዱስትሪ መዝገብ (Denny Vs. Redar Industries)በሚቺጋን የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ በዓለማችን አጭሩ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተመዝግቧል፡፡ የውሳኔው ይዘት የአማርኛ ትርጉም እንዲህ ይነበባል፡፡ “ይግባኝ ባይ በዚህ ጉዳይ የተነሳውን የፍሬ ነገር ሁኔታ ከሬንፍሮ እና ሂጊንስ (Renfroe Vs. Higgins) ለመለየት ተሞክሯል፡፡ አልቻለም፡፡ እኛን አልቻልንም ጸንቷል፡፡ ኪሳራ ለመልስ ሰጭ፡፡” ሆኖም ይህ ሪከርድ በድሬዳዋ… Read More በዓለም አጭሩ የፍርድ ቤት ውሳኔ!

ለማነው የተወሰነው?

የሰበር መ/ቁ 38506 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም ዳኞች፡- ሂሩት መለሰ ተሻገር ገ/ሥላሴ ታፈሰ ይርጋ አልማው ወሌ ዓሊ መሐመድ አመልካች፡- 1. አቶ አማኑኤል ነጋሪ 2. ወ/ሮ ማርታ ነጋሪ      ጠ/ጌታቸው ዲኪ 3. አቶ ዳንኤል ነጋሪ ተጠሪ፡- 1. የአ/አበባ ከተማ አስተዳደር ነ/ፈጅ ማህለት ዳዊት ቀረቡ 2. ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ ቀበሌ 14 መስተዳድር የቀረበ የለም 3. አቶ ዘላለም… Read More ለማነው የተወሰነው?